Thứ Hai, 24 tháng 4, 2023

335 dự án Nhà ở trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh đủ điều kiện cấp Giấy Chứng Nhận (theo Công Văn 3292/STNMT-VP ngày 20/4/2023)

      Ngày 20 tháng 4 năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 3292/STNMT-VP về việc công khai các danh sách cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức và cá nhân tại dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn Thành phố.